Så här hanterar Lysekils Hamn AB dina personuppgifter:

Integritetspolicy, gällande fr.o.m. 2018-05-15
Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, eller annan lag.
Lysekils Hamn AB kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. Det finns också särskilda regler för allmänna
handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).
Lysekils Hamn värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

För att Lysekils Hamn ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för detta i dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Lysekils Hamn behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 GDPR (dataskyddslagstiftning) samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?
I de flesta fall har du själv lämnat dina personuppgifter till Lysekils Hamn.
Lysekils Hamn kan även få in personuppgifter från andra källor än från dig, ex.vis Skatteverket.
Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara
självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan identifieras på bilden.
Vad innebär behandling av personuppgifter?
”Behandla” är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som Lysekils Hamn gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig
Lysekils Hamn, org.nr. 556764-2649 är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att Lysekils Hamn har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.
Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Lysekils Hamn behöver uppgifter om dig för att kunna fullfölja vårt uppdrag gentemot dig, på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.
Varför får vi behandla dina personuppgifter?
När du har ett avtal med Lysekils Hamn så får Lysekils Hamn hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet; vårt åtagande mot dig. Lysekils Hamn kan även behöva behandla personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning.
Vem får ta del av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behandlas av Lysekils Hamn och Lysekils Hamns personuppgiftshanteringsbiträden, som behöver uppgifterna för att kunna utföra vårt uppdrag gentemot dig. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till andra bolag eller myndigheter, om det krävs för nödvändig hantering för uppfyllande av rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut.
Hur länge sparas dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Lysekils Hamn till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras
enligt de lagregler som gäller för Lysekils Hamn som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss
När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att göra följande:
• Begära tillgång till dina personuppgifter, rätt att få ut information om behandlingen av dina personuppgifter.
• Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.
• Invända mot behandling av dina personuppgifter.
• Begära dataportabilitet.
• När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
• Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.
Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dina rättigheter. På dataskyddsförordningens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Kontaktinformation
Lysekils Hamn AB
Kolholmevägen 3
453 50 Lysekil
0523-611219
info@lysport.se