Allmäna Säkerhetsregler

• Varselkläder skall alltid bäras inom det område där Lysekils Hamn har samordningsansvaret.
• Skyddshjälm skall bäras, om inte uppenbart obehövligt.
• Besökare skall vara föranmälda.
• Arbetstillstånd krävs för alla arbeten inom Lysekils Hamn AB:s område. Arbetstillstånd ges på hamnkontoret.

Behörighet och passerkort
För tillträde till Lysekils Hamns områden krävs godkänd föranmälan eller giltigt passerkort. Inom hamnområdet gäller ISPS, lagen om sjöfartsskydd. Hamnanläggningar är de kajområden där direkt samverkan sker mellan fartyg och hamn. För att få vistas inom hamnanläggning skall du ha genomgått godkänd utbildning i sjöfartsskydd alternativt ledsagas av behörig personal.
Gemensamt arbetsställe
Den som råder över ett gemensamt arbetsställe är enligt arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160) ansvarig för samordning av åtgärder till skydd mot olycka och ohälsa. Inom hamnområdena är det Lysekils Hamn AB som har det ansvaret.
Trafikregler
• Högsta tillåtna hastighet är 30 km/h.
• Parkering är endast tillåten på angivna platser.
• Arbetsfordon som trafikerar hanteringsområdena skall använda roterande varningsljus för att påkalla uppmärksamhet.
• Övriga fordon som trafikerar hanteringsområdena skall använda varningsblinkers för att påkalla uppmärksamhet.
• Ej arbetsrelaterad trafik är förbjuden.

Nödsituationer

Brand
• Avbryt alla aktiviteter och hjälp nödsatta personer.
• Larma 112 och ange plats för brand och brandens omfattning.
• Larma hamnkontoret tel 0523-661220
• Om möjligt, försök att släcka med befintlig utrustning. Försök inte släcka om du saknar: utbildning för det, skyddsutrustning, goda kunskaper om det farliga godsets egenskaper eller rätt släckmedel.
• Utrym

Personskada
• Hjälp nödsatta personer. Se till att någon stannar hos den skadade.
• Ring 112 och ange:

 • vad som inträffat
 • var olyckan har skett
 • antal skadade
 • typ av skada
 • eget namn
 • Har du kunskap och utbildning påbörja HLR vid behov
  • Larma hamnkontoret 0523-611219
  • Varna omgivningen om risk för ytterligare skador finns.
  • Se till att ambulansen blir mött och vägledd till olycksplatsen.

Avvikelse- och incidentrapportering
Alla avvikelser och incidenter så som spill, brand, person- eller anläggningsskada och övrig miljöskada skall rapporteras till Lysekils Hamn AB.
Vi vill även att händelser som skulle ha kunnat orsaka en incident rapporteras (near miss).

Underlåter man att rapportera kan det resultera i indraget passerkort